Η πρόσβαση σε αυτήν την σελίδα είναι ελεγχόμενη. Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της έχουν όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα της Ποινικής Καταστολής στη γραμματεία της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ο αριθμός μητρώου είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τίθεται στη διάθεση των εγγεγραμμένων φοιτητών αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτική χρήση. Απαγορεύεται απολύτως η αντιγραφή (με ηλεκτρονικό τρόπο ή άλλη μέθοδο) και κάθε άλλη επεξεργασία των κειμένων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

 

Διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι ο Αλέξανδρος Μπάρδης και επιστημονική υπεύθυνη περιεχομένου είναι η Τόνια Τζαννετάκη.

Η νέα αυτή ιστοσελίδα στοχεύει

Α) Να επικαιροποιήσει την εξεταστέα ύλη και να την εμπλουτίσει με περισσότερες πηγές πέραν του προτεινόμενου διδακτικού εγχειριδίου.

Β) Να εναρμονίσει τη διδασκαλία με την εξεταστική διαδικασία.

 

Η αξιοποίηση περισσότερων πηγών προάγει την αυτενέργεια και την κριτική σκέψη του φοιτητή και κατ’ επέκταση την επιθυμία και ικανότητα εμβάθυνσης σε επιμέρους ζητήματα. Τούτο ισχύει ιδίως για τα μη δογματικού περιεχομένου μαθήματα, όπως είναι η ποινική καταστολή. 

Πολλά από τα χρήσιμα για το μάθημα κείμενα είναι ξενόγλωσσα. Με τη συνδρομή ομάδας φοιτητών επιχειρήθηκε αρχικά η μετάφραση αποσπασμάτων ξενόγλωσσων κειμένων τα οποία επιμελήθηκαν στη συνέχεια ή και επεξεργάστηκαν εκ νέου έμπειροι στη μετάφραση, συνεργάτες. Τα εν λόγω κείμενα είναι έτσι πλέον προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας στο σύνολο των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους τόσο πρόθυμα συνέβαλαν στην προσπάθεια εμπλουτισμού των πηγών μάθησης και συμπλήρωσης των εξ αντικειμένου περιορισμένων επιστημονικών δυνατοτήτων του οποιουδήποτε διδακτικού εγχειριδίου.

Η ιστοσελίδα και τα κείμενα που την αποτελούν εξυπηρετούν τις ανάγκες προετοιμασίας των φοιτητών για τις εξετάσεις τους Φεβρουαρίου. 

Τόνια Τζαννετάκη

Πληροφορίες για τις εξετάσεις
Στις γραπτές εξετάσεις Φεβρουαρίου θα πρέπει να αναλυθούν δύο θέματα. Το πρώτο (υποχρεωτικό) θέμα θα αφορά τις ενότητες Ι-ΙΙΙ, οι οποίες και αποτελούν τον κορμό του μαθήματος. Στο θέμα αυτό ο φοιτητής πρέπει να πάρει τουλάχιστον τη βάση, δηλαδή 5.
Σε σχέση με το δεύτερο θέμα θα υπάρχουν τρείς επιλογές που θα αφορούν τις ενότητες IV, V, VI αντίστοιχα (ένα θέμα για κάθε ενότητα).